Jawaban:
a. Zakat berdasarkan bahasa artinya tumbuh, suci, atau berkah, sedangkan berdasarkan istilah ialah dukungan harta dengan kadar tertentu dan syarat tertentu kepada yang berhak sebagai ibadah wajib kepada Allah. Zakat terbagi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah
b. Infak ialah segala dukungan yang dikeluarkan dalam mencari rida Allah swt.. Infak terbagi dua: infak wakjib, menyerupai zakat, nafkah keluarga, dan nazar; infak sunah, misalnya sedekah.
c. Sedekah ialah dukungan sesuatu berupa bahan atau non bahan kepada seseorang yang membutuhkan dengan mengharap rida Allah swt.. Contohnya hibah, wakaf, tersenyum, dan lain-lain.

Leave a Reply